2011
2012
2013
2014
2015
2016
ДонЦПТО


Внутрішній розпорядок

  Прийняті і схвалені загальними зборами трудового колективу державного навчального закладу “Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості”

Протокол № 3 від 04.01.2011


ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ”


Ці правила вводяться з метою врегулювання відносин між адміністрацією та працівниками в галузі праці, зміцнення дисципліни, ефективного використання прав працівників та робочого часу, а також створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, застосування до порушників трудової дисципліни заходів дисциплінарного стягнення.

У своїй безпосередній діяльності працівники державного навчального закладу “Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості” (надалі за текстом - Навчальний заклад) зобов'язані дотримуватися етичних норм поведінки, передбачених Конституцією України, Кодексом законів про працю України (КЗпП України) і цими Правилами.

1. Порядок прийому та звільнення працівників

1.1. При прийомі на роботу особа, яка приймається, надає паспорт, документ про освіту, трудову книжку та відносно військовозобов'язаних - військовий квиток.
При відсутності документів, визначених цим пунктом прийом на роботу не допускається.
Рішення про призначення на посаду працівників приймає директор навчального закладу.
Рішення про призначення директора, заступника директора з адміністративно-господарської діяльності, головного бухгалтера приймає директор Донецького обласного  центру зайнятості.
1.2. При прийомі на роботу може бути обумовлено угодою сторін випробування терміном до трьох місяців з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається. Умови про випробування зазначаються в наказі про прийом на роботу.
Не встановлюється випробування особам зазначеним в статті 26 КзпП України.
1.3. Прийом на роботу здійснюється згідно з наказом по навчальному закладу з зазначенням посади, відповідно до штатного розпису, та розміру посадового окладу, з якими особа, яка приймається на роботу, ознайомлюється під розпис.
1.4 При прийомі працівника на роботу адміністрація зобов'язана ознайомити його з такими документами (про що ставиться відмітка листі - ознайомлення):
- Колективним договором укладеним між адміністрацією і трудовим колективом державного навчального закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
- Положенням про матеріальне заохочення  та  інші  грошові виплати працівникам державного навчального закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
- Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- Посадовою інструкцією відповідно до займаної посади;
- Правилами дотримання техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та іншими правилами, передбаченими Законом України “Про охорону праці”.
1.5. На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводяться трудові книжки.
1.6. Припинення трудового договору між працівником і адміністрацією може мати місце тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.
1.7. При звільненні за власним бажанням працівник зобов'язаний попередити адміністрацію про майбутнє звільнення не пізніше як за два тижні.
1.8. Припинення трудових відносин оформлюється наказом по навчальному закладу. У день звільнення працівника адміністрація зобов'язана видати йому трудову книжку із записом про звільнення з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю України і провести з ним остаточний розрахунок. День звільнення вважається останнім днем роботи.

2. Основні обов'язки працівників навчального закладу

2.1.   Основні права та обов'язки працівників навчального закладу передбачені Кодексом законів про працю України, посадовими інструкціями та цими Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
2.2.   Усі працівники навчального закладу зобов'язані:
- чесно та сумлінно виконувати свої обов'язки, проявляти ініціативу та творчість у роботі;
- дотримуватися дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, підвищувати продуктивність праці;
- шанобливо ставитись до громадян, керівників і працівників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам навчального закладу;
- забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання ввірених матеріальних і фінансових ресурсів;
- дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни  праці та протипожежної охорони, передбачених відповідними інструкціями;
- вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальні умови праці, тримати своє робоче місце в чистоті, а закріплену обчислювальну та розмножувальну техніку у справному стані, суворо дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
- берегти державну власність, економно витрачати електроенергію, раціонально використовувати засоби зв'язку і електронну техніку;
- гідно поводитися в трудовому колективі, постійно підвищувати свій професійний рівень.

3. Основні обов'язки адміністрації

3.1. Згідно зі ст. 141 КЗпП України адміністрація навчального закладу зобов'язана правильно організовувати працю працівників, створювати для них всі необхідні умови для продуктивної праці, забезпечувати трудову дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю, Закону України “Про охорону праці”, уважно відноситися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці, постійно вдосконалювати організацію оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені колективним договором строки, своєчасно вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

4. Робочий час і його використання

4.1. В навчальному закладі встановлюється п'ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин робочого часу, з наступним режимом роботи, який є обов'язковим для всіх працівників навчального закладу:
- початок роботи о 8-00, закінчення о 17-00, у п'ятницю з 8-00 до 15-45. Перерва на обід тривалістю 45 хв., у період з 12-00 до 12-45. Субота і неділя – вихідні дні.
4.2. При надходженні від працівника навчального закладу мотивованої заяви за рішенням директора навчального закладу може встановлюватися гнучкий графік роботи.
4.3. Працівникам навчального закладу в службових приміщеннях забороняється користуватися нагрівальними приладами, кип'ятильниками, а також палити. Всі зазначені дії дозволяється проводити лише в спеціально відведених для цього приміщеннях.
Приймати їжу дозволяється лише під час перерви на обід, в окремих випадках (у зв’язку з необхідністю термінового виконання посадових обов’язків) дозволяється приймати їжу в інший час.
4.4. Адміністрація навчального закладу організовує облік початку та закінчення працівниками роботи.
4.5. У випадку неявки працівника на роботу заступник директора повинен інформувати директора навчального закладу про відсутність працівника та причини його відсутності.
4.6. Облік робочого часу працівників навчального закладу здійснюється згідно з табелем обліку робочого часу, який складається та підписується щомісячно і подається для затвердження директору навчального закладу. Затверджений табель обліку робочого часу подається головному бухгалтеру і є підставою для нарахування заробітної плати.
4.7. Працівника, що з'явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація зобов'язана в цей день не допускати до роботи, і такий день вважається прогулом без поважних причин. Факт порушення умов трудового договору фіксується в спеціально складеному акті. Порушник зобов'язаний надати адміністрації письмові пояснення.
4.8. Робочий час працівників навчального закладу встановлюється відповідно до  законодавства про працю (КЗпП України).
4.9. Відкликання працівника з щорічної відпустки можливе за його згодою тільки з причин визначених статтею 12 Закону України «Про відпустки», про що видається відповідний наказ. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
4.10. У разі необхідності тимчасово залишити своє робоче місце у зв’язку  із виконанням посадових обов’язків працівник навчального закладу зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника.
4.11. Відповідно до чинного законодавства працівники можуть бути направлені в службові відрядження, витрати по яким компенсуються згідно чинного законодавства України.
Якщо працівник виїхав у відрядження та повернувся з відрядження у вихідний день йому надається додатковий день відпочинку.
4.12. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, залучати їх до виконання ними роботи, не пов'язаної із їх трудовою діяльністю.
4.13. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників  навчального закладу скорочується на одну годину.
Святковими і неробочими днями є дні, передбачені статтею 73 КЗпП України.
4.14. Залучення працівників навчального закладу до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства за їх згодою та за погодженням із представником трудового колективу.
4.15. Щорічні відпустки працівникам навчального закладу надаються відповідно до КЗпП України, Закону України «Про відпустки» зі змінами та згідно затверджених графіків, тривалістю 24 календарних дня.
4.16. Додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день встановлюється тривалістю чотири календарних днів, згідно додатку до колективного договору.
4.17. Графік надання відпусток на наступний рік затверджується директором навчального закладу за погодженням із представником трудового колективу до 31 грудня поточного року і доводиться до відома усіх працівників під розпис. При складанні графіків враховуються інтереси навчального закладу, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку.
Конкретний період щорічної відпустки у межах, встановлених графіком, погоджується між працівником і адміністрацією. Адміністрація  повідомляє працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
4.18. Щорічна відпустка за перший рік роботи надається працівнику через 6 місяців безперервної роботи в навчальному закладі, а за другий і наступні роки - у будь-який час відповідного робочого року.
Щорічні відпустки за бажанням працівників у зручний для них час (поза графіком) надаються:
- жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
- інвалідам;
- особам віком до вісімнадцяти років;
- чоловікам,  дружини яких перебувають у відпустці  у зв'язку з вагітністю та пологами;
- в інших випадках, передбачених статтею 10 Закону України «Про відпустки» зі змінами.
4.19. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року.
4.20. Щорічна відпустка, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про відпустки» зі змінами, може бути перенесена на інший період тільки з письмової згоди працівника. У випадках виникнення розбіжностей, це питання погоджується з представником трудового колективу.
4.21. Адміністрація зобов'язується в обов'язковому порядку надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам навчального закладу, що підпадають під категорію осіб, передбачену статтею 25 Закону України «Про відпустки», за їх бажанням, а також додаткові оплачувані і соціальні відпустки в порядку і випадках, передбачених статтями 15, 17-20 Закону України «Про відпустки».
За сімейними обставинами та з інших причин працівникам навчального закладу може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений між працівником і адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік, відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки».

5. Заохочення за успіхи в роботі

5.1. Працівників навчального закладу  за зразкове виконання ними трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці та інші досягнення в роботі можуть застосовуватися наступні заохочення у праці:
- оголошення подяки;
- нагородження почесною грамотою.
5.2. Рішення про заохочення працівників навчального закладу приймається директором Донецького обласного центру зайнятості, про що видається  відповідний наказ який оголошуються в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників, відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.
5.3. Працівників, нагороджених Почесними грамотами Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості інших органів, яким оголошена подяка або щодо яких вжито інші заходи заохочення преміюються згідно до відповідних положень та наказів зазначених органів (установ).

6. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

6.1. Трудова дисципліна в навчальному закладі забезпечується  створенням необхідних умов для організації нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.
6.2. Трудовий розпорядок в навчальному закладі визначається Кодексом законів про працю України та цими Правилами.
6.3. До працівників навчального закладу за порушення трудової дисципліни, а саме невиконання або неналежне виконання з його вини покладених на нього трудових обов'язків, може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення (ст. 147 КЗпП України).
6.4. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією навчального закладу безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене  пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна отримати  від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.
Стягнення оголошується в наказі  і повідомляється працівникові під розпис в 3- денний термін від дня видання наказу.
6.5. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
6.6. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Матеріальна відповідальність

7.1. При заподіянні навчальному закладу збитків на працівників навчального закладу поширюються передбачені Главою IX Кодексу законів про працю України підстави і умови матеріальної відповідальності.

8. Відповідальність за порушення законодавства про освіту

8.1. Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про освіту, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Правила внутрішнього трудового розпорядку узгоджені:

Від адміністрації: Від трудового колективу:
Директор ДНЗ “Донецький
центр ПТО ДСЗ”
Представник трудового колективу
ДНЗ “Донецький центр ПТО ДСЗ”
   
_________________ Т.О. Ситнікова ________________ О.С. Глущенко

17.01.18 | | укр© 2011-2014 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»