2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ДонЦПТО


Донецький центр професійно технічної освіти ДСЗ, сучасний навчальний заклад, який активно зацікавлено в позитивному емоційному стані, як свого педагогічного складу працівників так і слухачів навчальних курсів, який забезпечує продуктивність спільної діяльності. Саме тому, слухачі та педагогічні працівники можуть скористатися послугами психолога.

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення й створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Діяльність служби в системі освіти забезпечується практичними психологами, які мають вищу спеціальну освіту.

 

Якщо ви відчуваєте, що у вас є труднощі у сприйнятті навчального матеріалу, спілкуванні, побудові професійного плану і вам потрібна допомога фахівця, - не баріться і звертайтеся до психолога.

Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ДЦПТО ДСЗ) у своїй структурі теж має функціонуючу психологічну службу, основні завдання якої:

- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку слухачів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

- забезпечення індивідуального підходу до кожного слухача на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку слухача.

Основними видами діяльності психологічної служби ДЦПТО ДСЗ є:

- діагностика - психологічне обстеження слухачів, їхніх груп та колективів, умов навчання та розвитку;

- корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки;

- реабілітація– надання психолого-педагогічної допомоги слухачам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від катастроф (соціальних, техногенних, природних), перенесли тяжкі хвороби, стреси, зазнали насильства тощо), з метою адаптації їх до умов навчання і життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам та ін.;

- прогностика– створення моделей поведінки групи чи особистості, прогнозування психічного розвитку, міжгрупових взаємин тощо.

Діяльність психологічної служби ДЦПТО ДСЗ має такі основні напрями роботи:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних групах;

- превентивне виховання (через індивідуальні консультації, в процесі вивчення навчальних предметів), метою якого є формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед слухачів центру.

Робота практичного психолога ДЦПТО ДСЗ, в першу чергу, пов’язана з організацією освітньо-виховного процесу з метою забез­печення всебічного особистісного розвитку підлітків, молоді, людей старшого віку, які є слухачами нашого навчального центру, зміц­нення і захисту їхнього психічного здоров’я.

Психолог виявляє причини, що утруд­нюють становлення особистості слухача, особливо неповнолітнього. Шляхом психодіагностики, кон­сультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції надає допомогу слухачам, педагогам, батькам у вирішенні питань на­вчання, виховання і розвитку.

Постійно проводить анкетування, яке включає три етапи: вступне, проміжне та випускне, з метою виявлення і подолання проблем та дискомфорту у навчанні слухачів.

Планує, розробляє, впроваджує в практику розви­ваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей слухачів. Виявляє і обстежує слухачів, які потре­бують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну до­помогу.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, ду­ховних цінностей, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію.

23.01.20 | | укр
© 2011-2019 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»